แฟรนไชส์

แฟรนไชส์ Quick Service มี 2 รูปแบบ

โดยแบ่งตามขนาดการลงทุนได้ 2 รูปแบบดังนี้

ได้ระบบงาน 7 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 2 สัปดาห์)

 1. บริการไปรษณีย์
 2. จุดชำระบิลออนไลน์
 3. งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
 4. บริการโอนเงินธนาคาร
 5. บริการถ่ายเอกสาร
 6. รับ-ส่งแฟ็กซ์
 7. เติมเงินมือถือ

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

 • ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร
 • อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑล ควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท
 • สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
 • พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)

สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

 1. ป้ายชื่อร้าน “Quick Service” (ป้ายไฟ) 1 ป้าย
 2. เคาเตอร์บริการ
 3. บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
 4. โต๊ะรองเขียน
 5. เก้าอี้แถวลูกค้า 3 ที่นั่ง
 6. ฉากหลัง

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

 1. ซอฟแวร์การทำงาน
 2. เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
 3. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
 4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
 5. เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
 6. คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
 7. ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
 8. แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
 9. ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
 10. กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
 11. เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
 12. เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
 13. กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
 14. ปากกา 5 ด้าม
 15. กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
 16. แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
 17. ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
 18. แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
 19. ใบปลิว 1,500 ใบ
 20. ป้ายไวนิลแจ้งเอปดบริการแล้ว 1 ป้าย
 21. ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน

ได้ระบบงาน 9 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 3 สัปดาห์)

 1. บริการไปรษณีย์
 2. จุดชำระบิลออนไลน์
 3. งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
 4. บริการโอนเงินธนาคาร
 5. บริการถ่ายเอกสาร
 6. บริการรับ-ส่งแฟ็กซ์
 7. เติมเงินมือถือ
 8. ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร
 9. ศูนย์ถ่ายรูปด่วน ติดบัตร

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม

 • ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 15-30 ตารางเมตร
 • อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-8,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑล ควรอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท
 • สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
 • พนักงาน 2-3 คน (ประจำร้าน 1-2 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)

สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ

 1. ป้ายชื่อร้าน “Quick Service” (ป้ายไฟ) 1 ป้าย
 2. ป้ายตู้ไฟล้อเลื่อน ตั้งหน้าร้าน 1 ป้าย
 3. เคาเตอร์บริการ 1 ตัว
 4. บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
 5. โต๊ะรองเขียน
 6. ฉากหลัง

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน

 1. ซอฟแวร์การทำงาน
 2. เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
 3. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
 4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
 5. เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
 6. เครื่องปริ๊นรูป , กระดาษพร้อมหมึก(งานถ่ายรูปด่วน) 1 เครื่อง
 7. คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
 8. ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
 9. แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
 10. ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
 11. กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
 12. เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
 13. เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
 14. กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
 15. ปากกา 5 ด้าม
 16. กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
 17. แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
 18. ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
 19. แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
 20. ใบปลิว 3,000 ใบ
 21. ป้ายไวนิลแจ้งเปิดบริการแล้ว 1 ป้าย
 22. เสื้อยูนิฟอร์ม จำนวน 5 ตัว
 23. ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน

มีให้เพิ่มเติม

 1. ศูนย์ถ่ายเอกสาร , งานเข้าเล่ม , งานเคลือบบัตร
  – เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่(ใหม่แกะกล่อง) จำนวน 1 เครื่อง
  – เครื่องเข้าเล่มแบบห่วง จำนวน 1 เครื่อง
  – เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง
  – สินค้าจำหน่าย เช่นกระดาษถ่ายเอกสาร,ห่วงเข้าเล่ม,พลาสติกเคลือบบัตร ฯลฯ
 2. ศูนย์ถ่ายรูปด่วนติดบัตร (เจ้าของร้านจัดเตรียมกล้องดิจิตอลเอง)
  – เครื่องปริ๊นรูปด่วน 1 นาที/1โหล
  – กระดาษพร้อมหมึก (ปริ๊นส์รูปขนาด 1 นิ้ว ได้จำนวน 50 โหล)
  – ฉากสีฟ้า
  – ป้ายแสดงจุดถ่ายรูปติดบัตร
  – เครื่องตัดรูป
การรับประกันและให้คำปรึกษา
– โปรแกรมระบบการทำงาน (แบบลงทุนSet1)
รับประกัน 2 ปี
(แบบลงทุนSet2)
รับประกัน 2 ปี
– อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  ใบเสร็จ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องชั่งดิจิตอล ตามระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต
– การติดตั้ง (setup) โปรแกรมระบบการทำงานใหม่ **ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับทางบริษัทฯ อีกครั้ง
– ในระยะเวลารับประกัน ไม่คิดค่าใช่จ่ายด้านค่าแรงและค่าบริการ แต่คิดค่าเดินทางหรือค่าขนส่ง ครั้งละ 500 บาท
– เกินระยะเวลารับประกัน คิดค่าใช่จ่ายครั้งละ 2,500 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเดินทางหรือขนส่ง
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบการทำงานผ่านทางโทรศัพท์และการแก้ไขผ่านออนไลน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
1. เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีกทม.และปริมณฑล)
1.1 จองสิทธิเปิดร้าน 10,700 บาท 10,700 บาท
1.2 วันทำสัญญา 128,400 บาท 128,400 บาท
1.3 วันตกแต่งร้านเสร็จ (เคาเตอร์บริการ, ฉากหลัง, ป้ายหน้าร้าน) 42,800 บาท 53,500 บาท
1.4 วันเข้าฝึกอบรม 42,800 บาท
1.5 วันส่งมอบอุปกรณ์และเปิดร้าน 32,100 บาท 32,100 บาท
รวม 214,000 บาท 267,500 บาท
2. เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีต่างจังหวัด)
2.1 จองสิทธิเปิดร้าน 10,700 บาท 10,700 บาท
2.2 วันทำสัญญา + (ค่าขนส่ง) 128,400 บาท+(ค่าขนส่ง) 160,500 บาท+(ค่าขนส่ง)
2.3 วันตกแต่งร้าน (เคาเตอร์บริการ, ฉากหลัง, ป้ายหน้าร้าน) 37,450 บาท 58,850 บาท
2.4 วันเข้าฝึกอบรม/วันส่งมอบอุปกรณ์และเปิดร้าน 37,450 บาท 37,450 บาท
รวม 214,000 บาท 267,500 บาท
กรณีเปิดสาขาต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จะคิดค่าขนส่ง (ไป-กลับ) กิโลเมตรละ 15 บาท หรือเริ่มต้นที่ 5,000 บาท (คิดแค่ครั้งเดียว)
**สาขาต่างจังหวัด กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาทก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่เปิดร้านจริง ณ วันทำสัญญา
การโอนจองสิทธิ  จำนวน 10,700 บาท เข้าบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี : บจ.สมาร์ทโพสต์  แอนด์ เซอร์วิสเซส