About us
About us
Service
Franchise
Branches
News & Promotion
Questionare
Download
Contact us

แฟรนไชส์ Quick Service มี 3 รูปแบบ

โดยแบ่งตามขนาดการลงทุนได้ 3 รูปแบบดังนี้

1. Non-quick Service(แบบไม่ใช้ชื่อและรูปแบบร้าน): งบลงทุน 150,000 บาท

2. Quick Service-Standard Shop(แบบร้านมาตรฐาน):งบลงทุน 200,000 บาท

3. Quick Service-Full Shop(แบบร้านเต็มรูปแบบ):งบลงทุน 250,000 บาท
งบลงทุน 150,000 บาท : ไม่ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน "ควิก เซอร์วิส"
ได้ระบบงาน 4 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน 2 สัปดาห์)

1) บริการไปรษณีย์
2) จุดชำระบิลออนไลน์
3) งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
4) บริการโอนเงินธนาคาร
5) บริการเติมเงินมือถือ

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม
 • ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร
 • อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑลควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท
 • สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
 • พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)
สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ
 1. ป้ายชื่อร้าน "แบรนด์ของท่าน" (ป้ายธรรมดาไม่มีไฟ)
 2. เคาเตอร์บริการ
 3. บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
 4. โต๊ะรองเขียน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน
 1. ซอฟแวร์การทำงาน
 2. เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
 3. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
 4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
 5. เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
 6. คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
 7. ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
 8. แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
 9. ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
 10. กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
 11. เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
 12. เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
 13. กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
 14. ปากกา 5 ด้าม
 15. กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
 16. แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
 17. ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
 18. แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
 19. ใบปลิว 1,500 ใบ
 20. ป้ายไวนิลแจ้งเอปดบริการแล้ว 1 ป้าย
 21. ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 1 วันงบลงทุน 200,000 บาท : ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน "ควิก เซอร์วิส"
**ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม(ค่ารายเดือน,รายปี,ส่วนแบ่งการขาย)ใดๆทั้งสิ้น
**รับประกันระบบซอฟแวร์ 2 ปี

ได้ระบบงาน 7 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 2 สัปดาห์)
1) บริการไปรษณีย์
2) จุดชำระบิลออนไลน์
3) งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
4) บริการโอนเงินธนาคาร
5) บริการถ่ายเอกสาร
6) รับ-ส่งแฟ็กซ์
7) เติมเงินมือถือ

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม
 • ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 8-20 ตารางเมตร
 • อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-6,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑลควรอยู่ระหว่าง 5,000-12,000 บาท
 • สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
 • พนักงาน 2 คน (ประจำร้าน 1 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)
สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ
 1. ป้ายชื่อร้าน "Quick Service" (ป้ายไฟ) 1 ป้าย
 2. เคาเตอร์บริการ
 3. บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
 4. โต๊ะรองเขียน
 5. เก้าอี้แถวลูกค้า 3 ที่นั่ง
 6. ฉากหลัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน
 1. ซอฟแวร์การทำงาน
 2. เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
 3. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
 4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
 5. เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
 6. คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
 7. ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
 8. แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
 9. ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
 10. กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
 11. เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
 12. เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
 13. กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
 14. ปากกา 5 ด้าม
 15. กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
 16. แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
 17. ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
 18. แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
 19. ใบปลิว 1,500 ใบ
 20. ป้ายไวนิลแจ้งเปิดบริการแล้ว 1 ป้าย
 21. เสื้อยูนิฟอร์ม จำนวน 5 ตัว
 22. ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วันงบลงทุน 250,000 : ได้สิทธิในการใช้ชื่อ/รูปแบบร้าน "ควิก เซอร์วิส"
**ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม(ค่ารายเดือน,รายปี,ส่วนแบ่งการขาย)ใดๆทั้งสิ้น
**รับประกันระบบซอฟแวร์ 2 ปี

ได้ระบบงาน 9 บริการ (ระยะเวลาจัดตั้งร้าน : 3 สัปดาห์)
1)บริการไปรษณีย์
2)จุดชำระบิลออนไลน์
3)งานทำ พ.ร.บ. , ต่อภาษีรถและประกันภัย
4)บริการโอนเงินธนาคาร
5)บริการถ่ายเอกสาร
6)บริการรับ-ส่งแฟ็กซ์
7)เติมเงินมือถือ
ได้เพิ่มเติม ... 8) ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร และ 9) ศูนย์ถ่ายรูปด่วน ติดบัตร

สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียม
 • ขนาดพื้นที่สำหรับเปิดร้าน : 15-30 ตารางเมตร
 • อัตราค่าเช่าพื้นที่ : ต่างจังหวัด ควรอยู่ระหว่าง 3,000-8,000 บาท , กรุงเทพ-ปริมณฑลควรอยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท
 • สัญญาเช่าพื้นที่ : อย่างน้อย 3 ปี (กรณีเช้าพื้นที่เปิดร้าน)
 • พนักงาน 2-3 คน (ประจำร้าน 1-2 คน , พนักงานส่งเอกสาร 1 คน)
สิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับ
 1. "Quick Service" (ป้ายไฟ) 1 ป้าย
 2. ป้ายตู้ไฟล้อเลื่อน ตั้งหน้าร้าน 1 ป้าย
 3. เคาเตอร์บริการ 1 ตัว
 4. บอร์ดโชว์สินค้าจำหน่าย
 5. โต๊ะรองเขียน
 6. ฉากหลัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน
 1. ซอฟแวร์การทำงาน
 2. เครื่องคอมพิเวตอร์ 1 ชุด
 3. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง
 4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 1 เครื่อง
 5. เครื่องแสกนบาร์โค๊ต 1 เครื่อง
 6. เครื่องปริ๊นรูป , กระดาษพร้อมหมึก(งานถ่ายรูปด่วน) 1 เครื่อง
 7. คู่มือการทำงาน 3 เล่ม
 8. ตรายางงานไปรษณีย์ 1 ชุด
 9. แสตมป์ 3 บาท 10 ดวง , แสตมป์ 5 บาท 10 ดวง
 10. ซองจดหมายทุกขนาด อย่างละ 10 ซอง
 11. กล่องไปรษณีย์ทุกขนาด อย่างละ 10 กล่อง
 12. เทปกาวปิดกล่องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
 13. เชือกสำหรับผูกกล่อง 2 ม้วน
 14. กันกระแทก 1 ม้วนเล็ก
 15. ปากกา 5 ด้าม
 16. กระปุกใส่น้ำสำหรับติดแสตมป์ 1 อัน
 17. แท่นหมึกประทับตรายาง แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ชุด
 18. ปากกาเคมี แดง , น้ำเงิน อย่างละ 1 ด้าม
 19. แฟ้มใส่เอกสาร 31 อัน
 20. ใบปลิว 3,000 ใบ
 21. ป้ายไวนิลแจ้งเปิดบริการแล้ว 1 ป้าย
 22. เสื้อยูนิฟอร์ม จำนวน 5 ตัว
 23. ส่งพนักงาน(พี่เลี้ยง)ไปประจำวันเปิดร้าน 2 วัน
มีให้เพิ่มเติม 1) ศูนย์ถ่ายเอกสาร , งานเข้าเล่ม , งานเคลือบบัตร
    - เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่(ใหม่แกะกล่อง) จำนวน 1 เครื่อง
    - เครื่องเข้าเล่มแบบห่วง จำนวน 1 เครื่อง
    - เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง
    - สินค้าจำหน่าย เช่นกระดาษถ่ายเอกสาร,ห่วงเข้าเล่ม,พลาสติกเคลือบบัตร ฯลฯ
  2) ศูนย์ถ่ายรูปด่วนติดบัตร (เจ้าของร้านจัดเตรียมกล้องดิจิตอลเอง)
    - เครื่องปริ๊นรูปด่วน 1 นาที/1โหล
    - กระดาษพร้อมหมึก (ปริ๊นส์รูปขนาด 1 นิ้ว ได้จำนวน 50 โหล)
    - ฉากสีฟ้า
    - ป้ายแสดงจุดถ่ายรูปติดบัตร
    - เครื่องตัดรูป


การรับประกัน
1. รับประกันระบบโปรแกรมการทำงาน 2 ปี
2. การรับประกันการใช้งานของวันสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องชั่งดิจิตอล บริษัทฯจะรับประกันตามระยะรับประกันของผู้ผลิต
3. การติดตั้ง(set up) ระบบโปรแกรมการทำงาน
  - ในระยะรับประกัน 2 ปี : ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าแรง/ค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าเดินทางหรือค่าขนส่ง(ครั้งละ 500 บาท)
  - เลยกำหนดระยะรับประกัน 2 ปี : การติดตั้ง(set up) คิดค่าบริการครั้งละ 2,500 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าขนส่ง
  ** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแแปลงโดยขอสงวนสิทธิในการไม่แจ้งใหทราบล่วงหน้า ***
4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของระบบโปรแกรมหรืองานบริหารหน้าร้านทางโทรศัพท์ บริษัทฯไม่คืดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการชำระเงิน

1) เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีกทม.และปริมณฑล)

1.1

จองสิทธิเปิดร้าน

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

1.2

วันทำสัญญา

110,000 บาท

120,000 บาท

120,000 บาท

1.3

วันตกแต่งร้านเสร็จ (เคาเตอร์บริการ, ฉากหลัง, ป้ายหน้าร้าน)

-

40,000 บาท

50,000 บาท

1.4

วันเข้าฝึกอบรม

-

-

40,000 บาท

1.5

วันส่งมอบอุปกรณ์และเปิดร้าน

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

รวม

150,000 บาท

200,000 บาท

250,000 บาท

2) เงื่อนไขการชำระเงิน (กรณีต่างจังหวัด)

2.1

จองสิทธิเปิดร้าน

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

2.2

วันทำสัญญา + (ค่าขนส่ง)

120,000 บาท+(ค่าขนส่ง)

120,000 บาท+(ค่าขนส่ง)

150,000 บาท+(ค่าขนส่ง)

2.3

วันตกแต่งร้าน (เคาเตอร์บริการ, ฉากหลัง, ป้ายหน้าร้าน)

-

35,000 บาท

55,000 บาท

2.4

วันเข้าฝึกอบรม/วันส่งมอบอุปกรณ์และเปิดร้าน

30,000 บาท

35,000 บาท

35,000 บาท

รวม

150,000 บาท

200,000 บาท

250,000 บาท

**สาขาต่างจังหวัด กรุณาชำระมัดจำ 10,000 บาทก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่เปิดร้านจริง ณ วันทำสัญญา


กรณีเปิดสาขาในต่างจังหวัด(ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล)
จะคิดค่าขนส่ง(ไป-กลับ)กิโลเมตรละ 15 บาท หรือเริ่มต้น 5,000 บาท (คิดครั้งเดียว)


ติดต่อแฟรนไชส์
99/124 ม.4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
08-6091-6872 โทร.0-2153-0800 แฟ็กซ์. 0-27919781
คุณชัยนนท์
Email:quickserviceshop@gmail.com
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.quickserviceshop.com

ชื่อไฟล์

ดาวน์โหลด

รูปแบบการลงทุน


Detail : แฟรนไชส์ Quick Service มี 3 รูปแบบ โดยแบ่งตามขนาดการลงทุนได้ 3 รูปแบบดังนี้ 1) Non-qucik Service(แบบไม่ใช้ชื่อและรูปแบบร้าน): งบลงทุน 150,000 บาท 2) Quick Service-Standard Shop(แบบร้านมาตรฐาน):งบลงทุน 200,000 บาท


File size : 372 KB.
Type : doc

QuickServiceShop
สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ
โทร : 08-6091-6872 คุณชัยนนท์
e-mail : quickserviceshop@gmail.comQuickServiceShop.com © 2011
ออกแบบเว็บไซต์ และโปรโมทโดย ThaiFranchiseCenter.com
  รวมแฟรนไชส์ไทย