About us
About us
Service
Franchise
Branches
News & Promotion
Questionare
Download
Contact us
Quick Service เป็นธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ลงทุนต้องมีความชอบ และใจรักในงานด้านบริการเป็นทุนเดิม และพนักงานที่จะนำมา ร่วมงานก็ต้องมี บุคคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น มีความชอบ และถนัดที่จะเอาใจและใส่ใจ ในการที่จะให้บริการผู้อื่นที่เป็นลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งพอจะสรุปคร่าวๆเรื่องคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ดังนี้

1) มีใจรักในงานบริการ
2) มีบุคคลิก ยิ้มแย้มแจ่มใส
3) ชอบงานที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น
4) มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
5) มีความรับผิดชอบสูง
6) มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

QuickServiceShop
สนใจแฟรนไชส์ติดต่อ
โทร : 08-6091-6872 คุณชัยนนท์
e-mail : quickserviceshop@gmail.com


QuickServiceShop.com © 2011
ออกแบบเว็บไซต์ และโปรโมทโดย ThaiFranchiseCenter.com
  รวมแฟรนไชส์ไทย